Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

OPPDATERT INFORMASJON OM KORONAVIRUSET OG ÅPNING AV BARNEHAGER/SKULE

28. februar 2020

Følg med på kommunens hjemmeside for oppdatert og viktig informasjon om Koronaviruset:

Hareid Kommune: Viktig informasjon om Koronaviruset

 

Informasjon til befolkningen. 

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi. no og helsenorge.no.

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55015.

Dersom du har symptom på luftveisinfeksjon og mistanke om at du er smitta av Korona, RING OSS på tlf 70 30 70 70 i ordinær åpningstid. (0800-1500).

Kun om du får så sterke symptom på infeksjon at du meiner du ikkje kan vente til ordinær åpningstid kan du ringe legevaktformidling tlf 116 117.

DET ER SVÆRT VIKTIG AT DU RINGER OG IKKJE MØTER PÅ LEGEKONTORET MED MISTENKT SMITTE!!

INFLUENSAVAKSINE HAREID KOMMUNE 2019

23. oktober 2019

INFLUENSAVAKSINERING 2019

Det vert vaksinering på bygdastova på Hadartun;

Måndag 28. oktober kl. 9?12

Måndag 4. november kl. 9?12

Berre møt opp, det er ikkje timebestilling

Vaksina kostar kr 200,? Du kan betale med kort

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksine til:

1. Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1.trimester med anna tilleggs risiko kan vurdere å få vaksine.

2. Alle frå og med fylte 65 år

3. Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim

4. Gravide etter 12. svangerskapsveke (2.og 3.trimester)

5. Gravide i 1.trimester med anna tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksine

6. Born og vaksne med:

 Diabetes mellitus, type 1 og 2

 Kronisk luftvegssjukdom, hjarte? og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt

 Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

 Nedsett immunforsvar

 Svært alvorleg fedme(KMI over 40)

 Annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefalast influensavaksine til følgjande grupper, primært for å beskytte andre:

1. Helsepersonell med pasientkontakt

2. Husstandskontakter til personar med nedsett immunforsvar

3. Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Saniteten stiller velvillig opp med kaffi og noko attåt!

Hareid helsestasjon

Nytt telefonnummer

17. oktober 2019

 

Hareid legesenter har nytt telefonnummer

                         70 30 70 70

Ny fastlege Camilla Berg Natvik

30. januar 2019

Det er ei glede å ynskje Camilla Berg Natvik velkomen som ny fastlege ved Hareid legesenter.

Ho tek over stillinga til Eirik Ytterland og starter 11. Mars. 

Velkomen til oss.

Sigurd Vålandsmyr Holen - ny fastlege

19. juli 2018

Sigurd Vålandsmyr Holen tok til i stillinga til Kristian Wennevold 1.mai. Han er i tillegg til fastlege også sjukeheimslege.

SIGVE SYNNES - NY FASTLEGE

6. april 2018

24. april tek Sigve Synnes til som fastlege hos oss. Han tek over fastlegelista til Gunnar Saunes, som går av med pensjon. 

Vi takkar Gunnar for lang og tru teneste og ynskjer han lukke til med pensjonisttilværet.

Vi ynskjer Sigve velkomen til oss!

GYNEKOLOGISK UNDERSØKELSE - SPØRSMÅL OM KVINNELIG LEGE

5. januar 2018

Det er mange som ønskjer time med kvinnelig lege hos oss for til dømes gynekologisk undersøkelse. Dette har vi ikkje kapasitet til per dato. Ein må dermed nytte eigen fastlege, alternativt kan ein bestille time hos privat gynekolog. FRISK-senteret på Moa har to kvinnelege gynekologar. Der kan ein bestille time sjølv direkte, utan henvisning frå fastlege. Prisen ligg noko høgare hos private enn hos fastlegen.

Kristin Svenneby ny lege frå 1. mai

29. mars 2017

Kristin Svenneby tek frå 1. mai over som fastlege for Inga Marthe Grønseth. Vi er veldig glade for å få inn enda ein ny og dyktig medarbeidar hos oss. Vi ynskjer Kristin velkomen til oss!

Rett til innsyn i pasientjournalen din

20. mars 2017

Her ved Hareid Legekontor benytter legene felles journalsystem for bedre å kunne yte helsehjelp til deg når du trenger det.

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelp du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Du kan finne mer om dine rettigheter i forhold til din pasientjournal her:

www.helsenorge.no

Bestilling av resept via app fra Helserespons

22. september 2015

Pga ein feil i systemet har det ikkje vore mulig å bruke funksjonen "resept" i denne appen. Det har vore berre "legetime" og "andre henvendelser" som har fungert, men no er dette retta opp i. App'en kan lastast ned gratis i App Store og Google Play. Ved bruk kostar det kr. 6.- per mottatte melding du får.

 

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

3. september 2015

Legevaktssentralen.png

Frå 1. september 2015 er det nytt nasjonalt legevaktnummer. Heile landet får same sekssifra telefonnummer for legevakt: 116117 (uttalast hundreogsekstenhundreogsytten).

Dersom du ringer 116117 blir du ruta til den lokale legevaktsentralen. Her i distriktet kjem du til kommunane sin eigen legevaktsentral Akuttmottaket, ved Volda Sjukehus.

Følg lenke for meir informasjon.

Medisinstudentar ved kontoret

26. august 2015

Det vil i to perioder utover hausten vere medisinstudentar i praksis hos oss. Desse vil alltid ha ein av dei andre legane ved kontoret til å veilede seg.

KJERNEJOURNAL

6. juli 2015

Frå 15. august vil kjernejournal vil vere tilgjengelig for innbyggjarar i Hareid kommune.

Kjernejournal er ei ny elektronisk teneste. Ho samlar helseopplysningar, noko som er spesielt viktig dersom du får behov for akutt hjelp og får behandling ein stad du ikkje har vore før.

Kjernejournal inneheld informasjon frå offentlege register, kritisk informasjon registrert av legen din og opplysningar du sjølv legg inn.

Desse opplysningane kan du sjå i kjernejournalen din:

  • dine eigne registreringar
  • kritisk informasjon
  • legemiddel
  • besøkshistorikk frå sjukehus
  • logg over kven som har gjort oppslag i kjernejournalen din

 

Kjernejournal erstattar ikkje journalar du har hos fastlegen eller på sjukehus, men er eit viktig supplement, særleg i akuttsituasjonar der det hastar å finne informasjon om helsetilstanden din.

Kjernejournal bidreg til tryggare behandling og kan redde liv.

 

Følg lenke for meir informasjon.

AVTALEBOK PÅ LABORATORIET FRÅ JANUAR 2014

6. desember 2013

 

Vi kjem no til å starte opp med avtalebok på laboratoriet. Det vil seie, at om du skal ta blodprøver, fjerne sting, ta spirometri/audiometri, EKG (ikkje akutte) etc. må du først få deg time til dette på laboratoriet.

 

Dette gjer vi blant anna for å unngå toppar med lang ventetid for deg som pasient. Etter at du har vore på time hos legen din, vil han/ho sette deg på time til laboratoariet, forhåpentleg rett etter legetimen. Eventuelt får du time ein annan dag.

E-RESEPT FRÅ 19. OKTOBER

17. oktober 2012

 

 

Vi vil frå fredag 19. oktober starte opp med e-resept-ordninga. Du vil sleppe å møte opp på legekontoret for å hente resepten din, men i staden gå rett på apoteket og hente ut medisinen din der.

 

Du kan lese meir om e-resept her

 

SAMTYKKE

Legane er avhengige av muntlig samtykke frå pasientane for å kunne sjå om reseptar er utskrivne av andre legar, sjukehus, legevakt, etc. Dette for at vi skal kunne gi meir forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasientar. Vi ber derfor om at pasientar som ikkje samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av reseptar eller på time. Det vil ikkje bli spurd spesifikt om dette ved kvar bestilling.

Det er også åpna ei muligheit for å sjå kva slags reseptar som har vorte henta ut frå apoteket. Dette krev også pasienten sitt samtykke, og vil bli forespurd der det skulle vere aktuelt.

 

VED BESTILLING AV RESEPT VIA SMS

Dersom du bestiller via SMS kan du gjerne samtidig i meldinga di skrive at du samtykker i dette (Eks. di melding "Samtykker") Dersom du ikkje gjer det i 1. meldinga, må vi spørre deg, og du må sende svar igjen. Du blir då altså belasta for 2 SMS'ar.

Chlamydiatest i urinprøve

12. januar 2006

Chlamydia er ein infeksjon i underlivet som hos kvinner ikkje treng gi symptom, men likevel kan gi alvorlege konsekvensar som skade på eggledarar og problem med å bli gravid. Tidlegare var det nødvendig å gjere underlivsundersøking hos kvinner eller føre ein pensel opp i urinrøret hos menn for å ta prøve til påvising av denne infeksjonen. No kan det gjerast i ei urinprøve uten at det er naudsynt med legetime. Urinprøva må takast i eit reint plastbeger og det må gå minst ein time etter siste vannlating før prøva blir tatt. Prøva kan takast på legekontoret eller heime, men den må innleverast seinast 6 timar etter prøvetaking for å gjerast klar til vidare forsending og analyse.

Chlamydiainfeksjon overførast ved samleie. Ein tilrår testing for chlamydia i samband med bytte av partner sjølv om ein ikkje har symptom.

TIMEBESTILLING VIA SMS

5. januar 2006

Vi har no fått timebestilling via SMS, meir informasjon om dette finn du i kolonna til høgre.